بازدهی دهانه کره جنوبی 22، 2023

(%) ترکیب (%) جلسه (%) برای (BP)

سل 1 ساله 3.
292 3.
301 -0.
9

سل 2 ساله 3.
370 3.
379 -0.
9

TB 3 ساله 3.
284 3.
294 -1.
0

سل 10 ساله 3.
287 3.
304 -1.
7

MSB 2 ساله 3.
362 3.
368 -0.
6

CB 3 ساله (AA-) 4.
014 4.
016 -0.
2

CD 91 روزه 3.
620 3.
620 0.
0

(END)

پیشنهاد سایت