پذیره‌نویس کره‌ای در 7 مارس 2023 بازده

(%) رشد جلسه(%) (BP)

سل 1 ساله 3.
666 3.
699 -3.
3

سل 2 ساله 3.
798 3.
850 -5.
2

سل 3 ساله 3.
726 3.
774 -4.
8

سل 10 ساله 3.
661 3.
731 -7.
0

MSB 2 ساله 3.
783 3.
821 -3.
8

CB 3 ساله (AA-) 4.
410 4.
458 -4.
8

CD 91 روزه 3.
610 3.
610 0.
0

(END)

پیشنهاد سایت